11. CARINIK/ICA I VRSTE - OVLAŠTENI/A CARINSKI/A SLUŽBENIK/ICA


Radno mjesto


SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
8.8.2018.
16.8.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
1 godinu
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), članka 2. stavak 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17) i Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“, broj 43/18 i 52/18), Ministarstvo financija, Carinska uprava raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - izvanredni prijam
II. PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB
CARINSKI URED SISAK
Služba za robno granične procedure Sisak
11. Carinik I. vrste - ovlašteni carinski službenik - 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodnih, društvenih, tehničkih, humanističkih ili  biotehničkih znanosti,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- znanje jednog stranog jezika (engleski ili njemački ili francuski ili talijanski),
- znanje rada na osobnom računalu
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima i posebne uvjete iz članka 69. Zakona o carinskoj službi (Narodne novine, broj 68/13, 30/14 i 115/16).
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte) te redni broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- dokaz o stručnoj spremi - preslika diplome / svjedodžbe, ovisno o stečenoj stručnoj spremi,
- dokaz o radnom iskustvu (potvrda  ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat radio, rješenje o rasporedu, ugovor o radu i dr.),
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ako je kandidat položio državni stručni ispit),
- dokaz o prebivalištu u Republici Hrvatskoj
Isprave se  prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.
Osoba koja prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužna se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu  i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje pomoćnik ministra financija i ravnatelj Carinske uprave.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.
Testiranje se provodi u dvije faze.
Prva faza testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
Druga faza testiranja se sastoji od provjere znanja stranog jezika i znanja rada na računalu.
Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.
Radi procjene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta provest će se psihološko testiranje (psihološka procjena).
Kandidatu koji je osoba s invaliditetom u postupku testiranja i razgovora (intervjua) osigurat će se odgovarajuća razumna prilagodba ako je kandidat u prijavi na javni natječaj naveo potrebu za odgovarajućom prilagodbom.
Izabrani kandidati pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijamu u državnu službu, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o odgovarajućoj zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijama u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti snosi Ministarstvo financija, Carinska uprava.
Prije donošenja rješenja o prijamu, za izabrane kandidate provest će se sigurnosna provjera sukladno odredbi članka 69. stavka 3. Zakona o carinskoj službi.
Pomoćnik ministra financija i ravnatelj Carinske uprave može obustaviti postupak po ovom natječaju sukladno članku 50.b Zakona o državnim službenicima i članku 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavljuju se na web stranici Ministarstva financija, Carinske uprave www.carina.gov.hr, istovremeno s objavom javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Ministarstva financija, Carinske uprave www.carina.gov.hr.
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:
za Područni carinski ured Zagreb za radno mjesto pod rednim brojem 7. – 12.:
PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB, Avenija Dubrovnik 11, 10000 Zagreb,
s naznakom «prijava na javni  natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme-izvanredni prijam«.
Rješenje o prijamu u državnu službu izabranog kandidata dostavlja se javnom objavom na web-stranici Ministarstva financija, Carinske uprave www.carina.gov.hr i na web-stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Poslodavac


REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, CARINSKA UPRAVA - SREDIŠNJI URED
pismena zamolba: Avenija Dubrovnik 11, 10000 Zagreb