UČITELJ/UČITELJICA MATEMATIKE


Radno mjesto


VRGINMOST , SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
20.3.2017.
28.3.2017.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj: 87./08., 86./09., 92./10., 105./10., 90./11., 5./12., 16./12., 86./12., 126./12., 94./13., 152./14. i
07./17.) Osnovna škola Gvozd, Gvozd , Ulica kralja Petra Svačića 21, 44410 Gvozd, raspisuje
 
N A T J E Č A J
za radno  mjesto
 
Učitelj/ica matematike – 1 izvršitelj, neodređeno, puno radno vrijeme

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj potrebno je  priložiti : životopis, presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme, presliku domovnice, uvjerenje nadležnog suda, odnosno druge ustanove koja ima uvid u kaznenu evidenciju, da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školi, u izvorniku i ne starije od 30 dana.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu , dužni su se  na njega pozvati i uz prijavu na natječaj priložiti dokaze o priznatom statusu, te potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti. Navedeni dokumenti moraju biti u izvorniku ili od javnog bilježnika ovjerenoj preslici.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja, a rok u kojem će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja je 8 dana od donošenja odluke o prijemu kandidata u radni odnos.
 
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA GVOZD
pismena zamolba: Ulica kralja Petra Svačića 21, 44410 Gvozd