DOMAR/ICA I LOŽAČ/ICA CENTRALNOG GRIJANJA


Radno mjesto


TRNAVA, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2017.
19.10.2017.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,  16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17. ) Osnovna škola J. J. Strossmayera, Trnava  raspisuje
 
NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta:

 Domar i ložač centralnog grijanja – 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme
 Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene člankom 105. Zakona o odgoju    i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.)
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:  životopis, neovjerene preslike domovnice, rodnog lista, dokaza  o stečenoj stručnoj spremi, potvrde-elektronički zapis HZMO o radnom stažu, te potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 94/13.,152/14. i 7/17.) koja nije starija od 6 mjeseci.
Kandidati osim gore navedene dokumentacije dužni su  priložiti i dokaz o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja.
Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
Kandidati koji imaju pravo prednosti kod prijema u javnu službu prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Dokazi mogu biti u preslici, a izvornici se donose na uvid na zahtjev poslodavca.
            Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
           Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole u roku 15 dana od
           završetka natječaja.
           Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
            Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu:           Osnovna škola  J. J. Strossmayera, 31411 Trnava, Braće Radića 1,
            s naznakom „Za natječaj“
           Natječaj je objavljen 11. listopada 2017. i traje do 19. listopada 2017.
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA
pismena zamolba: Trnava, B. Radića 1