DIREKTOR/DIREKTORICA TURISTIČKOG UREDA


Radno mjesto


KLOŠTAR PODRAVSKI, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
 • Smjena - poslijepodne
 • Smjena - prijepodne
 • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
Djelomično
21.4.2017.
5.5.2017.
Terenski rad

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • word
 • excel
 • internet

Potreban položen stručni ispit; POLOŽEN STRUČNI ISPIT ZA RAD U TURISTIČKOM UREDU
Kategorija B
3 godine
Na temelju članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), članka 25.  Statuta Turističke zajednice područja "Dravski Peski" („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/16) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice područja "Dravski Peski"  od 12. travnja 2017. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice područja "Dravski Peski"  dana 13.  travnja 2017. godine raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice područja "Dravski Peski"
na određeno vrijeme od jedne godine, 1 izvršitelj/ica
 
Kandidati moraju uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14) ispunjavati posebne uvjete propisane člankom 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), te člankom 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 42/14 i 114/14) i to kako slijedi:
 
Za direktora/icu:
 1. Da ima završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica);
 2. Da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima;
 3. Da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje;
 4. Da aktivno zna jedan svjetski jezik;
 5. Da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;
 6. Da poznaje rad na osobnom računalu;
 7. Da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona, broj mobitela i e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 • Kandidat za direktora/icu dostavlja program rada za jednogodišnje razdoblje
 • Dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima (radna knjižica, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na rukovodećim poslovima, ugovor o radu i sl.)
 • Dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (svjedodžba ili indeks obrazovne ustanove, certifikat škole za strane jezike i sl.)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati (napomena: u skladu s člankom 23. Stavkom 5. i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi)
 • Dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe, indeksa ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove i sl.).
 
Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave natječaja u "Glasu Podravine".
 
Ponude na natječaj s potrebnim prilozima dostavljaju se poštom u zatvorenoj kuverti s naznakom „za natječaj - ne otvarati“ na adresu:
Turistička zajednica područja "Dravski Peski", Kralja Tomislava 2, Kloštar Podravski.
  
S kandidatima prijavljenim na natječaj čije su prijave potpune i pravovremene obaviti će se
pisana provjera znanja i razgovor, ukoliko zadovolje na pismenom dijelu.
Kandidati dostavljaju sve priloge u neovjerenoj preslici, te su dužni na poziv Turističkog vijeća Turističke zajednice područja "Dravski Peski" dostaviti na uvid originale.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Turističko vijeće Turističke zajednice područja "Dravski Peski"  će za svakog kandidata putem Ministarstva pravosuđa provjeriti da li postoji zapreka iz točke. 7. uvjeta ovoga Natječaja.
Ukoliko se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran natječaj će se ponoviti.
Turističko vijeće Turističke zajednice područja "Dravski Peski" zadržava pravo odabrati ili ne odabrati kandidata za jedno ili oba radna mjesta.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice područja  "Dravski Peski".

Opis poslova: zastupa zajednicu i poduzima pravne radnje u ime i za račun zajednice, odgovara za namjensko korištenje sredstava, predlaže sistematizaciju i ustrojstvo Turističkog ureda, potpisuje poslovnu dokumentaciju zajednice, provodi odluke Turističkog vijeća, organizira izvršenje zadaća zajednice, priprema sjednice Turističkog vijeća zajedno s predsjednikom, najmanje jednom godišnje podnosi izvješće o svom radu, predlaže mjere za unapređenje rada Turističkog ureda, obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima zajednice i odlukama tijela zajednice.
Poznavanje jednog stranog jezika na razini C2.

Poslodavac


Turistička zajednica područja 'Dravski Peski'
 • osobni dolazak: KRALJA TOMISLAVA 2, 48362 KLOŠTAR PODRAVSKI
 • pismena zamolba: KRALJA TOMISLAVA 2, 48362 KLOŠTAR PODRAVSKI