ODGOJITELJ /ODGOJITELJICA U DJEČJEM VRTIĆU


Radno mjesto


SOLIN, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
16.5.2018.
24.5.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
NATJEČAJ
za radno mjesto:
 
ODGOJITELJ/ICA  -    3 (tri) izvršitelja/ice s punim radnim  vremenom
                                      na  određeno  vrijeme za rad u Solinu
                             
Uvjeti:  Prema Zakonu o predškolskom odgoju ni obrazovanju  (NN 10/97; 107/07; 94/13) i
              Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme
              ostalih  djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
 
Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu:
životopis
Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
Dokaz o položenom stručnom ispitu
Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(obrazac u prilogu), ne stariji od 6 mjeseci, te :
Uvjerenje nadležnog općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
Uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
Dokaz o hrvatskom državljanstvu
Potvrda o radnopravnom statusu /elektronički zapis sa HZMO/
 
Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. 
Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl.102. Zakona, koji se mogu pronaći na stranicama Ministarstva hrvatskih baranitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
DJEČJI VRTIĆ CVRČAK – SOLIN,  Zvonimirova 71, 21210 SOLIN.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Dostavljati preslike traženih dokumenata, jer se originali ne vraćaju natrag.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena putem web stranice vrtića:
 www.djecjivrtic-cvrcaksolin.hr
 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ CVRČAK - SOLIN
pismena zamolba: ZVONIMIROVA 71, SOLIN