ZAPOSLENIK/CA NA RADNO MJESTO III. VRSTE – TEHNIČKI SURADNIK ZA INFORMACIJSKU PODRŠKU


Radno mjesto


OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.10.2017.
20.10.2017.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
UMJETNIČKA  AKADEMIJA  U  OSIJEKU
Raspisuje
 
NATJEČAJ

2. za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste –  tehnički suradnik za informacijsku podršku, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Umjetničkoj akademiji u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

Svi pristupnici trebaju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.).
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2. Pristupnici za natječaj pod rednim brojem 2. moraju ispunjavati sljedeće uvjete: 
 
  • srednja stručna sprema društvenog smjera
  • poznavanje rada na računalu
  • jedna (1) godina radnog iskustva u struci
 
Uz prijavu za natječaj pod rednim brojem 1. i 2. pristupnici su dužni priložiti:
 
 
  • životopis
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (izvornik ili ovjerena preslika svjedodžbe)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
  • elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinskog
osiguranje (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
 
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja)
 
Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju i razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Umjetničke akademije u Osijeku u
 
 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.uaos.unios.hr. Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju i razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.
 
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to preslikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu. Pristupnici koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su dostaviti dokaz o nezaposlenosti, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.)
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F, 31 000 Osijek, s naznakom „Prijava na natječaj  pod rednim brojem  2. – tehnički suradnik za informacijsku podršku“
 
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Svi pristupnici bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.
 
Poslodavac zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektronske pošte.
 
Prijavom na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku, kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).
 

 

 

Poslodavac


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku
pismena zamolba: Kralja Petra Svačića 1/F, 31 000 Osijek