ASISTENT / ASISTENTICA NA PROJEKTU „RAZVOJ NOVIH MEMBRANA ZA IONSKO-SELEKTIVNE ELEKTRODE S DODATKOM NANOČESTICA METALA I METALNIH OKSIDA“ NA ODREĐENO


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
27.4.2018.
25.5.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet

Nije važno
SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ
za izbor:
 
  • jednog doktoranda (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent na projektu „Razvoj novih membrana za ionsko-selektivne elektrode s dodatkom nanočestica metala i metalnih oksida“ na određeno vrijeme od četiri godine s punim radnim vremenom, na temelju natječaja Hrvatske Zaklade za znanost „Uspostavni istraživački projekti“. 
Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) te dodatni uvjet:
 
  • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu vezanim za ionsko-selektivne elektrode, UV/Vis spektrofotometrija, te vladanje analitičkim tehnikama u protoku, poznavanje osnove rada u matematičkom programskom paketu (npr. Wolframova Mathematica ili Mathlab).
Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti:
a) životopis
b) preslik diplome o završenom diplomskom studiju kemije -  mag. chem.
d) rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
e) dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani
 Za pristupnike koji ispunjavaju uvjete natječaja provest će se dodatna provjera putem intervjua.
Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 
 Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da KTF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12-pročišćeni tekst).
  Rok za podnošenje prijave je trideset (30) dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“.
 Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, podnose se neposredno ili poštom na adresu: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split, s naznakom „Za natječaj“.
 Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.
 O rezultatima Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj objavljen u N.N. br. 38/18 od 25.04.2018. te vrijedi 30 dana od dana objavljivanja u N.N.

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU, KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
pismena zamolba: RUĐERA BOŠKOVIĆA 35, 21000 SPLIT