STRUČNI SURADNIK EDUKATOR REHABILITATOR/STRUČNA SURADNICA EDUKATORICA REHABILITATORICA


Radno mjesto


NIJEMCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
12.3.2018.
20.3.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA «IVAN KOZARAC»
NIJEMCI, Zrinska 8
 
KLASA: 112-01/18-01/19
URBROJ: 2188-31-01-18-1
Nijemci, 12. ožujka  2018.
 
            Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08., 86./09., 92./10., 105./10., 90./11., 5./12., 16./12.,  86./12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17.)  Osnovna škola «Ivan Kozarac», Nijemci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za   radno mjesto
 
1. STRUČNI SURADNIK/CA – EDUKATOR-REHABILITATOR - neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), 1 izvršitelj
 
UVJETI: 
Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj:87/08., 86./09., 92./10., 105./10., 90./11., 5./12., 16./12., 86./12., 126./12., 94/13., 152/14., 7/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( Narodne novine broj: 47/96. i 56/01.)
 
Uz  potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis
- presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
- presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu, domovnicu
- presliku rodnog lista,
- presliku uvjerenja o nekažnjavanju (dokaz o nepostojanju zakonskih zapreka za zasnivanje radnog odnosa u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci).
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim i oglasnim stranicama Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje i mrežnim i oglasnim stranicama škole.
Natječaj je otvoren  od 12.03. 2018. do 20.03. 2018. godine.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze iz kojih se vidi navedeno  pravo.
Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“NN” br.121/17.) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. istoga Zakona.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
 
Nepotpuna i nepravodobno dostavljena dokumentacija neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:
Osnovna škola «Ivan Kozarac», Zrinska 8, 32245 NIJEMCI.
O rezultatima natječaja kandidati će biti  obaviješteni putem internetske stranice škole : www.os-ikozarac-nijemci.skole.hr
Napomena: Kandidati na natječaj mogu podnijeti neovjerene preslike dokumentacije.
 Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

 
RAVNATELJICA
Tatjana Knežević, prof.
 
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA IVAN KOZARAC
pismena zamolba: ZRINSKA 8, 32245 NIJEMCI