VIŠI ASISTENT - POSLIJEDOKTORAND / VIŠA ASISTENTICA - POSLIJEDOKTORANDA NA CENTRU IZVRSNOSTI ZA ZNANOST I TEHNOLOGIJU


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
25.7.2018.
24.8.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
SVEUČILIŠTE U SPLITU
raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto
Viši asistent / poslijedoktorand (2 izvršitelja) na Centru izvrsnosti za znanost i tehnologiju – integracija Mediteranske regije – STIM-REI (istraživanje, inovacija i edukacija) na Sveučilištu u Splitu u punom radnom vremenu na određeno vrijeme u trajanju od dvije (2) godine uz mogućnost produljenja toga roka do kraja provedbe projekta
Uvjeti:
 • sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutu Sveučilišta te općim aktima Sveučilišta koja se odnose na izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička radna mjesta
 • završen poslijediplomski sveučilišni studij - iz traženog područja
 • poznavanje rada na računalu
 • izvrsno znanje engleskog jezika.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
 • životopis u Europass formatu,
 • motivacijsko pismo kojem se jasno navodi razlog natjecanja za navedeno radno mjesto
 • neovjerenu presliku domovnice i osobne iskaznice,
 • ovjerenu presliku diplome poslijediplomskog sveučilišnog studija,
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku radne knjižice ili druga odgovarajuća potvrda),
 • dokaz o znanju rada na računalu, posebice programiranja u različitim programskim jezicima (presliku indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde).
 • dokaz o znanju engleskog jezika (presliku indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde),
Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju.
U slučaju provedbe navedenih provjera kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Sveučilište u Splitu može koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.
Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola.
Osobe prijavljene na natječaj a koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužne su se u prijavi pozvati na to pravo, te priložiti relevantne dokaze.
Prijave se predaju u roku od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" na adresu: Sveučilište u Splitu, Poljička cesta 35, 21000 Split, s naznakom „Natječaj za radno mjesto Viši asistent / poslijedoktorand (2 izvršitelja) na Centru izvrsnosti za znanost i tehnologiju – integracija Mediteranske regije – STIM-REI (istraživanje, inovacija i edukacija) na Sveučilištu u Splitu“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU
pismena zamolba: Poljička cesta 35, 21000 Split