RAVNATELJ / RAVNATELJICA


Radno mjesto


KAŠTEL STARI, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; reizbor
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.5.2018.
25.5.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 40.  i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) , čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju  i obrazovanju ( NN 10/97,107/07 i 94/13) te članka 58. Statuta DV „Kaštela“ od 14.4. 2014 , Klasa: 601-01/14-01/03; Urbroj: 2134/01-10/6/14-3; Upravno vijeće DV „Kaštela“ na svojoj 42. Sjednici održanoj 10. 5. 2018. raspisuje
 
NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA
DJEČJEG VRTIĆA „KAŠTELA“
KAŠTEL STARI
 
Za ravnatelja  može biti imenovana osoba :
 • koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika određene zakonom, Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97) i Statutom ustanove
 • koja se ističe stučnim i pedagoškim radom
 • koja ponudi svoj program rada za mandatno razdoblje u pisanom obliku
   
  Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine . Ista osoba može ponovo imenovana ravnateljem.
  Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu izvornik ili ovjerenu presliku slijedeće dokumentacije:
   
 • životopis s opisom dosadašjeg rada
 • domovnicu
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavnaju uvjeta iz čl. 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97,4/98)
 • dokaz o radnom stažu djelatnika ; elektronički zapis ,odnosno potvrda o podacima evidentiranim u baz podatka HZMO-a
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci ,izvornik
 • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( čl. 25. st. 2)
 • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( čl. 25. st. 4)
 • Program rada za mandatno razdoblje u pisanom obliku
 •  
 • Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo , te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate smo pod jednakim uvjetima.
 •  
  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju , uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavnju traženih uvjete, priložiti i svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom Zakonu
  Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
   
  Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici  s naznakom imena, prezimena i adrese podnositelja zamolbe,
  Upravnom vijeću DV „Kaštela“ na adresu:
  Uprava DV „Kaštela“
  Ulica Birnja 13
  Kaštel Stari
  S naznakom „ natječaj za ravnatelja- ne otvarati“  u  roku od 15 ( petnaest ) dana od dana objave natječaja.
 •  
 • O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati
   


Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ 'KAŠTELA'
pismena zamolba: Ulica Birnja 13, KAŠTEL STARI