STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA ZA PROTOKOL I ORGANIZACIJU


Radno mjesto


KRAPJE, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
14.2.2018.
22.2.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

1 godinu
Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17), članka 21. stavka 2. Statuta Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje (Oznaka: I-547/14-DO-R od 26.09.2014.) ravnatelj Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje, po prethodno dobivenoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Klasa:112-01/14-01/04, Urbroj:517-03-1-1-18-711 od 02.01.2018. i Klasa: 112-01/14-01/04, Urbroj: 517-03-1-1-18-719 od 16.01.2018.)  donio je Odluke kojima se raspisuje
 
                                                                                  JAVNI NATJEČAJ
                                                                                    za radna mjesta:
 
 
STRUČNI SURADNIK ZA PROTOKOL I ORGANIZACIJU – 1 izvršitelj/icana određeno vrijeme

Uvjeti:
- VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog usmjerenja
- Jedna godina radnog iskustva u struci
- Aktivno znanje jednog stranog jezika
- Poznavanje rada na osobnom računalu
- Položen vozački ispit B kategorije

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 6 mjeseci uz mogućnost produženja do ukupno 12 mjeseci
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe, diplome)
- presliku domovnice
- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis, odnosno potvrda s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrda poslodavca) - original
- preslika vozačke dozvole B kategorije
- dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim novinama – original
 
Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana.
U prijavi je potrebno navesti broj telefona i/ili e-mail adresu.
Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola pod ravnopravnim uvjetima.
 
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su se u prijavi na natječaj pozvali na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti svu propisanu dokumentaciju na temelju koje ostvaruju to pravo (rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo te potvrdu da su nezaposleni).
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova „Park prirode Lonjsko polje“, Krapje 16, 44324 Jasenovac s naznakom: „NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO (navesti za koje radno mjesto se podnosi prijava).
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Za kandidate koji su podnijeli potpune i pravovremene prijave i ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i razgovorom (intervjuom).
 
Kandidati će o vremenu i mjestu održavanja testiranja i razgovora (intervjua) te o popisu literature na kojoj se temelji testiranje biti obaviješteni putem elektroničke pošte i  telefonskim putem najmanje 5 dana prije održavanja  testiranja. Obavijest će biti objavljena i  na web-stranici JU Park prirode Lonjsko polje (www.pp-lonjsko-polje.hr).  
 
Ako kandidat ne pristupi testiranju/razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.
 
Ukoliko se na natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, JU Park prirode Lonjsko polje će obustaviti postupak po objavljenom javnom natječaju.
 
 
 
                                                                                                                           
                                                                                                                      
                                                            

Poslodavac


JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE LONJSKO POLJE
  • osobni dolazak: KRAPJE 16
  • pismena zamolba: Krapje 16, 44324 Jasenovac