STRUČNI SAVJETNIK PSIHOLOG/STRUČNA SAVJETNICA PSIHOLOGINJA


Radno mjesto


TOVARNIK, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
6.7.2018.
16.7.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
2 godine
Broj: 511-15-05/2-78-663/2018
Vinkovci, 5. srpnja 2018. godine
 
Temeljem članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), te sukladno Planu prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, broj 43/2018 i 52/2018), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava vukovarsko-srijemska  raspisuje
                                                    OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
 
 
  1. stručni savjetnik-psiholog – 1 izvršitelj
zbog privremeno povećanog opsega posla, najdulje do godinu dana
 
 Stručni uvjeti:
-visoka stručna sprema, području društvenih znanosti,
-najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-položen državni stručni ispit 
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca.
 
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na oglas obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obrazac prijave nalazi se na web stranici Policijske uprave vukovarsko-srijemske.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati/kinje su dužni/e priložiti:
-životopis,
-presliku diplome ili svjedodžbe o završenoj srednjoj školi (ovisno za koje se radno mjesto podnosi prijava),
-preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.,
-dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu te koja je potpisana.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi ili na kućnu adresu.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovi obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/2013) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom
101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovi obitelji, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze  dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: htps://branitelji.gov.hr./zaposlenje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete te s istima obavlja razgovor (intervju).
Obavijest osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas, bit će poslana elektroničkim putem ili na kućnu adresu.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijamu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici tijela ( www.vukovarsko-srijemska.policija.hr ) koje je raspisalo oglas.
Na web-stranici Policijske uprave vukovarsko-srijemske www.vukovarsko-srijemska.policija.hr bit će objavljen opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći te vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) s kandidatima, najmanje pet dana prije održavanja razgovora (intervjua). 
Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la razgovoru (intervjuu), povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije prijama u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak te izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od namjere zasnivanja radnog odnosa.
Odluka o izboru kandidata dostavlja se javnom objavom na web stranici Policijske uprave vukovarsko-srijemske, a dostava rješenja svim kandidatima/kinjama se smatra izvršenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave. Protiv odluke o izboru kandidata/kinja u postupku ima pravo prigovora ministru unutarnjih poslova u roku od osam dana od dana dostave odluke.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici i u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:
                       POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
                                        32100 Vinkovci, Glagoljaška 27B
                                               s naznakom „za oglas“
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na intervjuu, provedba postupka po ovom oglasu će se obustaviti.
 
                                                                        Policijska uprava vukovarsko-srijemska
 
 
 

Poslodavac


MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
pismena zamolba: 32100 VINKOVCI GLAGOLJAŠKA 27