MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


MARKUŠICA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
11.7.2018.
19.7.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju
  • word
  • internet

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za medicinsku sestru
1 godinu
“DOM ZDRAVLJA VINKOVCI”
          V I N K O V C I
Broj: 01- 948 /2018.
Vinkovci,10.07.2018.
 
 
 
      Temeljem čl. 25. Statuta “Doma zdravlja Vinkovci” ravnatelj    r a s p i s u j e
 
                                            N A T J E Č A J
                                 za zasnivanje radnog odnosa
                                      
                 
1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR  m/ž                      1 IZVRŠITELJ      
   
    -     NA NEODREĐENO VRIJEME
           
-         MJESTO RADA:  ordinacija dentalne medicine Markušica
 
 
 

         UVJETI:

         -  završena srednja medicinska škola

         -  položen stručni ispit (osim kandidata koji su završili srednju školu u trajanju od 5 g.)
         -  odobrenje za samostalan rad
           -  1 godina radnog iskustva (osim kandidata koji su završili srednju školu u trajanju od 5 g.)
 
 
         UZ PRIJAVU PRILOŽITI:
 
  • kratak životopis
  • svjedodžbu o završenoj školi
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • odobrenje za samostalan rad
  • domovnicu
          -    elektronički ispis podataka HZMO-a o radno-pravnom statusu
 
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti osobne podatke (ime i prezime,
adresu stanovanja i broj telefona).
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana
od dana objave natječaja isključivo poštom na adresu:
 
«DOM ZDRAVLJA VINKOVCI», K. Zvonimira 53, 32100 Vinkovci, s naznakom  «NE OTVARAJ – NATJEČAJ – MEDICINSKA SESTRA»
 
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj o čemu će dobiti pisanu obavijest.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnog zakona, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca, te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga  prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta
iz natječaja i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja.
Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
 
Dom zdravlja Vinkovci za kandidate koji ispune formalne uvjete iz natječaja provest će testiranje i razgovor (intervju) radi provjere znanja i vještina bitnih za obavljanje poslova medicinske sestre/tehničara. O načinu testiranja, pravnim i drugim izvorima, vremenu i mjestu testiranja, kandidati će biti obaviješteni objavom na web stranici Doma zdravlja Vinkovci www.dzvk.hr i putem SMS poruke.
 
Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje i intervju smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se ne smatraju kandidatima.
 
Do donošenja odluke o izboru, Dom zdravlja Vinkovci zadržava pravo poništiti natječaj djelomično ili u cijelosti.
 
Izabrani kandidati bit će pozvani da prije zaključivanja ugovora o radu predoče izvornike traženih dokumenata, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
 
 
 
 
 
                                                                                              Ravnatelj:
                                                                               Petar Kulić, univ.spec.oec.     
 
 
 
                                       
 
 

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA VINKOVCI
pismena zamolba: 32100 VINKOVCI, KRALJA ZVONIMIRA 53