STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA U ODJELU PRAVNIH, OPĆIH I KADROVSKIH POSLOVA


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.6.2018.
21.6.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet
  • powerpoint

1 godinu
Na temelju članka 13. stavka 1. točke 9. Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda („Narodne novine“  100/08, 76/12 i 31/16), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br. 24/17) i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta UV-17-14/04 Ravnatelj Lučke uprave Vukovar raspisuje:
 
 
JAVNI NATJEČAJ
za izbor stručnog suradnika/suradnice u odjelu pravnih, općih i kadrovskih poslova

  
 
- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme
 
 
I. Uvjeti:
 
- završen diplomski sveučilišni studij pravnog smjera,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- znanje engleskog ili njemačkogjezika (minimalno razina A2),
- znanje rada na računalu: rad u Windows okruženju, upotreba paketa Microsoft Office, snalaženje na Internetu
 
II. Službenik/ca se prima u službuuz obvezan probni rad od 6 (šest) mjeseci.
 
III. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (diploma),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
- dokaz o najmanje jednoj godini radnog iskustva u struci (ugovor o radu ili potvrda poslodavca)
- potvrda HZMO-a o radnom stažu
- dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika minimalno za razinu A2 sukladno Zajedničkom europskom referentnom okviru (potvrdu o završenom stupnju ili obavljenom testiranju kod ovlaštene škole/centra za strane jezike/ustanove)
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci).
 
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a po potrebi kandidati su dužni predočiti izvornik ili ovjerenu presliku.
 
IV. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam)  dana od dana objave u Narodnim novinama, a rok za obavještavanje kandidata o rezultatima natječaja je 30 (trideset)  dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 
V. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VI.  Za prijavljene kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja a nisu dostavili potvrdu o aktivnom poznavanju stranog jezika za razinu A2, sukladno Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, obavit će se testiranje. Kandidati će biti obavješteni o terminu održavanja testiranja.

Vezano za obavljanje poslova u okviru radnog mjesta biti će provedena provjera znanja putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja moći će pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja a na intervju kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova na pisanom testiranju. Ako kandidat ne pristupi pisanoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Lučka uprava Vukovar (www.port-authority-vukovar.hr) dostupan je opis poslova za radno mjesto koje se popunjava, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Lučke uprave Vukovar biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

VII. Prijave s kompletnom dokumentacijom slati na adresu: Lučka uprava Vukovar, Parobrodarska 5, 32 000 Vukovar s naznakom „Za natječaj“.
 
 VIII. Lučka uprava Vukovar pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez bilo kakve odgovornosti prema kandidatima.

Poslodavac


Javna ustanova Lučka uprava Vukovar
pismena zamolba: PAROBRODARSKA 5, VUKOVAR