UČITELJ/UČITELJICA TJELESENE I ZDRAVSTVENE KULTURE


Radno mjesto


STARI MIKANOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
16.4.2018.
24.4.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Osnovna škola Stjepana Cvrkovića
Stari Mikanovci
Vladimira Nazora 18a
KLASA: 602-02/18-01/59
URBROJ: 2188-28/18-01
16. travnja 2018.
 
 
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 ) Osnovna škola Stjepana Cvrkovića, Stari Mikanovci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta
 
 
 
  1. UČITELJ/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE, neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj
 
UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17).
 
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju - prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci). Priložiti preslike navedenih dokumenata.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/2017) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave sa životopisom i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta slati na adresu škole:
Osnovna škola Stjepana Cvrkovića, 32284 Stari Mikanovci,
Vladimira Nazora 18a, uz naznaku «za natječaj».
Rok za dostavu zamolbi je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
                                                                                                          Ravnatelj škole:
                                                                                                          Đuro Škrget, prof.mentor

 
 

 

 
 
                                                                                                      

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA CVRKOVIĆA
pismena zamolba: 32284 STARI MIKANOVCI, VLADIMIRA NAZORA 18A