VODITELJ/VODITELJICA SUDSKOG REGISTRA


Radno mjesto


SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.2.2018.
20.2.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
5 godina
REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
Urbroj: 7 Su-307/17-8  od 12. veljače 2018.
 
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/2017), uz odobrenje Ministarstva pravosuđa, klasa 119-02/17-04/643, urbroj: 514-03-02-01-02-17-02. od 21. studenoga  2017., Trgovački sud u Osijeku raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
u Trgovački sud u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu, sa mjestom rada u Slavonskom Brodu, na radno mjesto
- voditelj sudskog registra u Stalnoj službi u Slavonskom Brodu - 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– preddiplomski sveučilišni studij prava ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine pravne ili upravne struke (VŠS),
- 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Službenik/ca se prima u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona (mobitela), adresa elektroničke pošte i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– preslika diplome
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice ili vojne knjižice)
– preslika uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu ako je kandidat položio državni stručni ispit
– dokaz o radnom stažu – preslik radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrda ili preslik dokumenta (rješenja, ugovora o radu i sl.) kojim je vidljivo radno iskustvo na odgovarajućim poslovima.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Javni natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i na web-stranici Trgovačkog suda u Osijeku http://sudovi.pravosudje.hr/tsos/ , a o njemu će biti obaviješten Zavoda za zapošljavanje.
Rok za podnošenje prijave na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Trgovački sud u Osijeku, Zagrebačka 2, 31000 Osijek, uz naznaku: »Za javni natječaj – voditelj sudskog registra u Stalnoj službi u Slavonskom Brodu«.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja, o čemu će joj se dostaviti obavijest.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju kod prijema u državnu službu, prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), člankom 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92,77/92,27/93,58/93,2/94,76/94, 108/95,108/96,82/01,103/03 i 148/13), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02,47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo pri zapošljavanju kod prijema u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu za javni natječaj dužan/a je dostaviti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednica Trgovačkog suda u Osijeku.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja objavit će se na web-stranici Trgovačkog suda u Osijeku http://sudovi.pravosudje.hr/tsos/ .
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Trgovačkog suda u Osijeku  http://sudovi.pravosudje.hr/tsos/   istovremeno s objavom javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Trgovačkog suda u Osijeku http://sudovi.pravosudje.hr/tsos/ .
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, predsjednica suda će obustaviti postupak provedbe natječaja.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr  i Trgovačkog suda u Osijeku http://sudovi.pravosudje.hr/tsos/ .
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od objave na web-stranici Ministarstva uprave.
 

Poslodavac


TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
pismena zamolba: Zagrebačka 2, 31 000 Osijek