NASTAVNIK / NASTAVNICA U NASLOVNO ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE IZVANREDNOG PROFESORA ZA ZNANSTVENO PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
30.7.2018.
29.8.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet
raspisuje
 NATJEČAJ
4. za izbor nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti
Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07. - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) te na njemu utemeljenim propisima.
Pristupnici trebaju priložiti: potpisanu prijavu, životopis, presliku dokaza o državljanstvu, presliku odgovarajuće diplome iz koje se može utvrditi ispunjavanje uvjeta za izbor u zvanje, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti i popis radova relevantnih za izbor te separate radova.
Na Natječaju mogu ravnopravno sudjelovati pristupnici oba spola.
Sva dokumentacija pristupnika, osim radova, predaje se u dva primjerka. Životopis, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti i popis radova, uz tiskani, trebaju biti dostavljeni i u elektroničkom obliku (CD u 1 primjerku).
Ako su pristupnici kvalifikaciju stekli u inozemstvu trebaju dostaviti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, a strani državljani trebaju dostaviti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).
Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave Natječaja.
Prijava na natječaj s dokumentacijom dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet u Splitu, Poljička cesta 35, 21 000 Split. Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Splitu kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403)
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji biti pozvani na naknadnu dopunu prijave. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU, FILOZOFSKI FAKULTET
pismena zamolba: Poljička cesta 35, 21000 Split