DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA EPIDEMIOLOGIJE


Radno mjesto


SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
8.1.2018.
2.2.2018.

Posloprimac


Medicina
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju odredbe čl.23. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Brodsko – posavske županije  i Suglasnosti Ministarstva zdravstva od 19. prosinca 2017. godine KLASA: 100-01/17-03/518, URBROJ: 534-03-3-1/5-17-04, Suglasnosti Ministarstva zdravstva od 19. prosinca 2017. godine KLASA: 100-01/17-03/518, URBROJ: 534-03-3-1/5-17-05, Suglasnosti Ministarstva zdravstva od 19. prosinca 2017. godine KLASA: 100-01/17-03/518, URBROJ: 534-03-3-1/5-17-06 i Suglasnosti Ministarstva zdravstva od 19. prosinca 2017. godine KLASA: 100-01/17-03/518, URBROJ: 534-03-3-1/5-17-07 ravnatelj raspisuje   
  
NATJEČAJ
  
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme:
 
1. Jednog/e specijalista/ice epidemiologije u Službi za epidemiologiju i javno zdravstvo na neodređeno vrijeme, VSS


Stručni uvjeti:
- VSS - završen medicinski fakultet
- Položen specijalistički ispit iz specijalizacije za koju se prijavljuje
- Važeće odobrenje za samostalni rad
 
Prijavi/Zamolbi treba priložiti:
 
Za točku 1. Natječaja:
1. Životopis
2. Presliku osobne iskaznice
3. Presliku domovnice
4. Presliku diplome
5. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu koja nije starija od dana objave natječaja
6. Presliku uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu
7. Presliku odobrenja za samostalan rad
8. Potvrda o nekažnjavanju i da nije pod istragom ne starija od 1 (jedan) mjesec od dana raspisivanja natječaja
 
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose na Ured ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, V. Nazora 2A, pp 129, Slavonski Brod s naznakom ''ZA NATJEČAJ''
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.
Zavod za javno zdravstvo Brodsko – posavske županije  zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata po provedenom natječaju.

Na temelju odredbe čl.23. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Brodsko – posavske županije , ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije donosi
 
ODLUKU O DOPUNI NATJEČAJA
 
Ovom Odlukom dopunjuje se tekst Natječaja Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije objavljenog u Narodnim novinama broj 3/2018 od 10.01.2018. na način da se dodaje tekst koji glasi:
                     „ Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. stavkom 1.-3. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17 ) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze iz članka 103. istoimenog Zakona. Popis dokaza kojima se ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju na temelju Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17 ) dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ove Odluke o dopuni natječaja u Narodnim novinama.

Poslodavac


ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE BRODSKO-POSAVSKE
pismena zamolba: Vladimira Nazora 2a, 35 000 Slavonski Brod