STRUČNI SURADNIK / STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU / PROSTORNO UREĐENJE


Radno mjesto


ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
3
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2017.
21.10.2017.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Na temelju odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12, 120/12 i 16/17), članka 5. i 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije upućuje
 
 
                                                        JAVNI POZIV
 
            za prijam osoba na stručno osposobljavanje u Upravni odjel za prostoro uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, na rok od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, na radna mjesta:

1. STRUČNI/A SURADNIK/CA ZA PROSTORNO UREĐENJE / GRADNJU - 3 polaznika

Stručni uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij tehničkih znanosti, polje arhitekture i urbanizma ili građevinarstva
Kandidati moraju biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i moraju ispunjavati uvjete iz članka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja.

Prijave se podnose na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2 – za prijam na stručno osposobljavanje, u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na Zavodu za zapošljavanje.

Iznimno, osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim nazivom ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbomn članka 14. Zakona.
 
U prijavi na javni poziv kandidati moraju dostaviti:
 
  • životopis (s navođenjem  osobnih podataka: ime i prezime, datum rođenja, OIB, MBG, adresa stanovanja, kontakt te email adresa i naziv radnog mjesta za kojeg se podnosi prijava)
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, uvjerenja ili svjedodžbe)
  • potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
 
Nepravovaljane i neuredne prijave neće se razmatrati.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene.
 
Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te za koje se ocijeni da na temelju, u prijavi iskazanih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije, u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima pojedinog radnog mjesta, bit će pozvani na razgovor (intervju).
Nakon provedenog postupka i obavljenog razgovora, odluku o odabiru kandidata donosi pročelnik.
O terminima i mjestu održavanja razgovora (intervjua) kandidati će biti obaviješteni putem telefona ili emaila.
 
Na Javni poziv  se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom pozivu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
            Javni poziv će biti objavljen na stanicama Zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i na web stranici Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr)        

 

Poslodavac


MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
pismena zamolba: Čakovec,Ruđera Boškovića 2