DJELATNIK/ICA NA PARKINGU-KONTROLOR


Radno mjesto


MAKARSKA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
4
Na određeno; sezonski
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
15.5.2018.
23.5.2018.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine

- Djelatnik na parkingu –kontrolor- sezonski na određeno vrijeme, 4 izvršitelja na određeno vrijeme  u trajanju 3 mjeseca
 
Stručni uvjeti:
-SSS-IV. stupanj, poznavanje jednog stranog jezika, osnovno znanje u MS Officeu
Opis poslova:
            - obavlja kontrolu naplate parkiranja kao i izdavanje dnevnih parkirnih karata,
- obavlja naplatu parkiranja izdavanjem blok uplatnica, obavlja naplatu parkiranja putem PC kase,
            - obavlja komisijsko pražnjenje blagajni parkirnih automata,
            - obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja i upravitelja Pogona.
 
Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:
            - domovnica (preslik),
            - uvjerenje o stručnoj spremi,
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
            - uvjerenje o nekažnjavanju.
  
Na oglas se mogu javiti osobe  oba spola.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Grada Makarske i web-stranici Grada Makarske (www.makarska.hr).
 
Osoba koja  ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Prijave na oglas podnose se neposredno ili poštom na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava br. 1, 21 300 Makarska s naznakom: «za Oglas Pogon – djelatnik na parkingu -kontrolor- sezonski na određeno vrijeme 3 mjeseca» u zatvorenoj omotnici. 
 
Opis poslova radnog mjesta te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja, sposobnosti kandidata iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na oglasnoj ploči Grada Makarske i web-stranici Grada Makarske (www.makarska.hr).
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.
Na web-stranicama Grada Makarske te oglasnoj ploči Grada Makarske objavit će se vrijeme prethodne provjere znanja te sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavit će se pisanim testiranjem te intervjuom.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povučena prijava na oglas.
 


 
 
 

Poslodavac


GRAD MAKARSKA
pismena zamolba: Obala k. Tomislava 1, 21300 Makarska