REFERENT ZA UPRAVNO-ADMINISTRATIVNE POSLOVE (M/Ž)


Radno mjesto


ROKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
13.6.2018.
21.6.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju
  • word
  • internet

 
 

        REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
 

             OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
                   Općinski načelnik
           
KLASA:112-06/18-01/01
URBROJ: 2188/02-01-18-12
Rokovci, 13. lipnja 2018. godine

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Andrijaševci za 2018. godinu, KLASA: 112-06/18-01/01, URBROJ: 2188/02-01-18-9, od 21. svibnja  2018. godine, a sukladno članku 6, stavku 1. i 2., točka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja-pročišćeni tekst zakona („Narodne novine“, broj  57/12, 120/12 i 16/17) i Mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“, općinski načelnik Općine Andrijaševci raspisuje


JAVNI POZIV
za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja
radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci
(SSS upravnog smjera ili općeg smjera-opća gimnazija)

I.
U Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa prima se kandidat/kinja:
- 1 polaznik/ca- SSS upravnog smjera ili općeg smjera-opća gimnazija.
 
II.
 
Kandidat/kinja iz točke I. ovoga Javnog poziva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa mora ispunjavati slijedeće uvjete:
 
da  ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje,
da je prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenom srednjom stručnom spremom upravnog smjera ili općeg smjera-opća gimnazija u trajanju najmanje trideset (30) dana,
da je nezaposlena osoba do navršenih 30 godina koja nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala,
da je nezaposlena osoba koja je u obvezi polagati stručni ispit, a već je bila uključena u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju, ali u nižoj razini obrazovanja te prijavljena u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 30 dana,
da je nezaposlena osoba koja je u obvezi polagati stručni ispit, sa stažem u zvanju za koje se obrazovala, većem od propisanog, a poslodavac joj nije omogućio polaganje stručnog ispita te da je prijavljena u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 30 dana,
da kod kandidata/kinje ne postoje zapreke za prijam u službu utvrđene člankom 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 16/17 i 4/18).
III.
 
Kandidat/kinja koji se prijavljuje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa treba dostaviti:
prijavu na Javni poziv u kojoj je  potrebno  navesti osobne podatke,
životopis,
svjedodžbu ( preslika) ,
osobnu iskaznicu (preslika),
dokaz o radnom stažu: potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu,
vlastoručno potpisanu izjavu da kod kandidata/kinje ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 16/17 i 4/18) - izjavu nije potrebno ovjeriti,
uvjerenja da kandidat/kinja nije pod istragom i da se protiv istog  ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave Javnog poziva),
potvrdu izdanu od HZZ kojom kandidat/kinja dokazuje da je prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih osoba traženo vrijeme. 
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat/kinja prije sklapanja ugovora treba dostaviti na uvid originalne dokumente.


IV.
 
Kandidati/kinje koje se prijavljuju na na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog Javnog poziva dužni su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Andrijaševci, Vinkovačka 6, 32271 Rokovci, putem pošte (preporučeno) ili osobno u roku od osam (8) dana od dana objave javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naznakom:
 
„Za javni poziv-stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja
radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci
(SSS upravnog smjera ili općeg smjera-opća gimnazija)“
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

V.

Javni poziv biti će objavljen na web stranicama Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči Općine Andrijaševci i internetskoj stranici Općine Andrijaševci-www.andrijasevci.hr. 
                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                         Damir Dekanić, dipl. ing. šum.
 
 

Poslodavac


OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
  • osobni dolazak: ROKOVCI, VINKOVAČKA 6
  • pismena zamolba: 32271 ROKOVCI, VINKOVAČKA 6