UČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE U KUĆI


Radno mjesto


MAJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
12.1.2018.
20.1.2018.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Kategorija B
Nije važno
            REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
           OSNOVNA ŠKOLA GLINA
 
KLASA: 112-03/18-01/01
URBROJ: 2176-30-01-18-3
 
Glina, 12. siječnja 2018.
 
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Osnovna škola Glina raspisuje
 
 
N A T J E Č A J
za popunjavanje radnog mjesta
 
 
1. učitelj/ica razredne nastave – nastava u kući, 1 izvršitelj/ica,  nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, na određeno, do prestanka potrebe za nastavom u kući
 
 
 
Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“ br. 47/96 i 56/01).
 
 
Sukladno članku 13.stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
 
Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
1. životopis
2. dokaz o stručnoj spremi
3. domovnicu
4. rodni list
5. potvrdu o radnom stažu (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci.


Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.
Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17) dužne su prilikom prijave na javni natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje navedeni Zakon propisuje.
Dokumentacija za svaku kategoriju je točno definirana na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja, a koja je niže objavljena i u samom natječaju.
Poveznica
 
 
Isprave se prilažu u neovjerenom  presliku, a u svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije kandidata koji je zadovoljio u postupku izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora o radu.
 
Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama škole te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Kandidati su u prijavi dužni navesti radno mjesto za koje podnose prijavu. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Glina, Dr. Ante Starčevića 1, 44400 Glina s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica razredne nastave – nastava u kući“.
 
Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave oglasa. Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.


 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ravnatelj OŠ Glina:
                                                                                            Milan Davidović, prof.
 
 
 
 
 
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA GLINA
pismena zamolba: Dr. A. Starčevića 1