UČITELJ/ICA MATEMATIKE


Radno mjesto


RAČINOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.3.2018.
21.3.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. stavka  1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14. i 7/17.) Osnovna škola „Ivan Filipović“ Račinovci raspisuje:
 
NATJEČAJ
ZA SLOBODNO RADNO MJESTO
 
  1. UČITELJ/ICA MATEMATIKE –1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme (zamjena) do povratka radnice.
 
UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“,broj:87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14. i 7/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“, broj: 47/96. i 56/01).
ROK za podnošenje prijava: Osam (8) dana od dana objave.
Natječaj vrijedi od 13.03.2018. do 21.03.2018.
U prijavi za natječaj kandidati su dužni priložiti:
- zamolbu sa životopisom,
- dokaz o stručnoj spremi (diploma),
- domovnicu,
- potvrdu o nekažnjavanju u skladu s člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u 
  osnovnoj i srednjoj školi ( ne stariju od 6 mjeseci)
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Prijave s potrebnim dokumentima dostaviti na adresu:
Osnovna škola „Ivan Filipović“
32262 Račinovci, A.Starčevića 1, s naznakom „ZA NATJEČAJ“
 
OSTALE INFORMACIJE:
Kandidat koji stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03, 198/03, 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.
Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima moraju priložiti propisane dokaze o tom statusu, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.
Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.
     O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA'IVAN FILIPOVIĆ' S P.O.
pismena zamolba: A.Starčevića 1, 32262 Račinovci