DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE SPECIJALIST/SPECIJALISTICA MEDICINE RADA I SPORTA


Radno mjesto


KOPRIVNICA, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
15.7.2017.
24.7.2017.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Kategorija B
Nije važno
Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije i Odluke Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije od 11. srpnja 2017. godine, ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije raspisuje
 
N  A  T  J  E  Č  A  J 
za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

2.  doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta, m/ž - 1 izvršitelj u ordinaciji opće/obiteljske medicine u Koprivnici - na određeno vrijeme (do povratka dr.med. sa specijalizacije). 

Uvjeti za radno mjesto rbr.2.- integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine (doktor/doktorica medicine), položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, radno iskustvo 1 godina ili manje prema posebnom propisu, uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu, poznavanje rada na računalu.
Uz prijavu kandidati su obvezni priložiti: životopis, preslik  diplome, preslik Uvjerenja o položenom stručnom ispitu, preslik Odobrenja za samostalan rad, preslik domovnice, preslik osobne iskaznice, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrdu ovlaštenog tijela ili vlastoručno potpisanu Izjavu o poznavanju rada na računalu, preslik vozačke dozvole (za rbr.1.), preslik uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu (za rbr.2.).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta i to: rješenje nadležnog tijela o priznatom statusu ili potvrdu nadležnog tijela o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo (kao dokaz priznatog statusa ne smatra se iskaznica hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata), dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju, razgovoru ili pisanoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina bitnih za poslove radnog mjesta smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.
Prijave na Natječaj za radno mjesto rbr.1. dostavljaju se u otvorenom roku do 24. srpnja 2017. godine, a za radno mjesto pod rbr.2. do popune radnog mjesta računajući od objave natječaja u "Narodnim novinama", na adresu: Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10, 48 000 Koprivnica, s naznakom radnog mjesta za koje se podnosi prijava.
Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja neće se razmatrati.
Dom zdravlja pridržava pravo ne donijeti Odluku o izboru kandidata bez posebnog obrazloženja.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana izbora kandidata.

 

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
pismena zamolba: Trg Dr. Tomislava Bardeka 10, 48000 Koprivnica