NASTAVNIK/NASTAVNICA FIZIKE


Radno mjesto


SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
8 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
12.2.2018.
20.2.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                       (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 152/14., 7/17.) GIMNAZIJA „MATIJA MESIĆ“, Slavonski Brod raspisuje
NATJEČAJ za radno mjesto
- jednog nastavnika fizike na određeno vrijeme do 30.6. 2018. godine s nepunim radnim vremenom 8 sati nastave tjedno
Uvjeti:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
-životopis
-dokaz o stručnoj spremi
-rodni list
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da se uz prijavu na natječaj pozovu na pravo prednosti i dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Potrebna dokumentacija prilaže se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole http://www.gimnazija-mmesic-sb.skole.hr
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu:             
Gimnazija „Matija Mesić“, Slavonski Brod, Naselje Slavonija I br. 8.

Poslodavac


Gimnazija Matija Mesić
pismena zamolba: Naselje Slavonija I 8, 35 000 Slavonski Brod