NASTAVNIK/NASTAVNICA U NASLOVNO NASTAVNO ZVANJE PREDAVAČA ZA ZNANSTVENO PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, ZNANSTVENO POLJE PRAVO


Radno mjesto


SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
1
Drugi oblici rada
2 sata tjedno
Nema smještaja
Bez naknade
12.1.2018.
12.2.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
3 godine
Veleučilište u Slavonskom Brodu objavljuje
 
                                                               NATJEČAJ

za izbor jednog (1) nastavnika (m/ž) u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje Društvenih znanosti, znanstveno polje Pravo, bez zasnivanja radnog odnosa. 
            Pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine"  br. 123/03., 198/03,. 105/04., 174/04.,02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.) i člankom 93. stavak 1. Statuta Veleučilišta u Slavonskom Brodu: KLASA: 003-05/14-01/001; URBROJ: 2178/01-25-03-14-01 od 24. srpnja 2014. godine te uvjete za izbor u zvanje  predavača propisane Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavnom zvanju Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 20/12, 85/13 i 04/15; dalje u tekstu: uvjeti Vijeća).
Pristupnici uz prijavu na natječaj  prilažu:
životopis,
presliku diplome o završenom studiju i postignutom stupnju odgovarajuće stručne spreme i akademskom stupnju,
dokaz o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,
dokaz o radnom iskustvu ( potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis)
popis radova i preslike radova u tiskanom obliku i digitalnom obliku (CD).
 
            Strani pristupnici trebaju dostaviti dokaz o poznavanja hrvatskog jezika uz minimalnu razinu B2 u govoru, čitanju i pisanju.
          
            Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od trideset (30) dana, od dana objave natječaja u Narodnim novinama, osobno ili preporučenom poštom, na adresu: Veleučilište u Slavonskom Brodu, Ul. dr. Mile Budaka 1, p.p. 721, 35000 Slavonski Brod, s naznakom; „za natječaj – predavač u znanstvenom području Društvenih znanosti, polje Pravo“.
           Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08).
Svi kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima pod jednakim uvjetima, dužni su priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
 
O rezultatima izbora kandidati prijavljeni na natječaj biti će obaviješteni u zakonskom roku.
 

Poslodavac


VELEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU
pismena zamolba: Ul. dr. Mile Budaka 1, p.p. 721, 35000 Slavonski B