STRUČNI SURADNIK/ICA ZA SOCIJALNU SKRB, OSOBE S INVALIDITETOM I HRVATSKE BRANITELJE


Radno mjesto


MAKARSKA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.6.2018.
21.6.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Na temelju članka 1. st. 2. Zakona o poticanju zapošljavanja («Narodne novine» br. 57/12, 120/12 i 16/17) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Makarske, dana 08. lipnja 2018. godine objavljuje
  
JAVNI POZIV
za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarska
 
I. 
U cilju korištenja mjere «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa» putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe u Splitu, ispostava Makarska (u nastavku HZZ) Grad Makarska iskazuje interes i potrebu za stručnim osposobljavanjem bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske. 
II. 
Kandidati/kinje koji se mogu prijaviti na ovaj poziv i dostaviti svoju prijavu trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
- nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih;
- bez radnog iskustva u zvanju;
- s radnim iskustvom u zvanju kraćim od propisanog radnog iskustva kao uvjeta za polaganje         
  državnog stručnog ispita;
- s radnim iskustvom izvan zvanja;
- da ispunjavaju uvjete tražene stručne spreme za poslove koje se stručno osposobljavaju;
- da se kandidati nalaze u evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana.
 III.
 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (8 sati dnevno) obavljat će se na navedenim poslovima:
 
NAZIV USTROJSTVENE JEDINICE NAZIV RADNOG MJESTA STUPANJ OBRAZOVANJA I STRUKA BROJ OSOBA
 
Upravni odjel za društvene djelatnosti   Viši stručni suradnik za socijalnu skrb, osobe s invaliditetom i hrvatske branitelje Magistar ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili društvene struke, osnovno znanje u MS Officeu 1
         
 
IV. 
Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete, dužni su uz prijavu dostaviti:
 • kratki životopis;
 • presliku domovnice;
 • presliku svjedodžbe;
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz da se kandidat/kinja nalazi na evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana (potvrdu ili presliku evidencijskog kartona sa HZZ-a),
 • uvjerenje suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije pravomoćno osuđen za kaznena dijela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11 i 4/18) – ne starije od 6 mjeseci.
   
  Molimo kandidate/kinje da u prijavi naznače točan naziv radnog mjesta za koje podnose svoju prijavu i da prilože svu potrebnu dokumentaciju.
   
  V. 
  Polaznik/ca Programa stručnog osposobljavanja nema status službenika. Cilj stručnog osposobljavanja je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11 i 4/18). 
  VI. 
  Na Javni poziv mogu se javiti osobe koje se dosada nisu stručno osposobljavale u smislu članka 93. ZSN-a. U svojstvu polaznika/ice stručnog osposobljavanja ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članka 15. ZSN-a. 
  VII. 
  Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:
 • na temelju pisanog ugovora sa gradonačelnikom Grada Makarske,
 • prema programu stručnog osposobljavanja za rad,
 • pod vodstvom mentora.
   
  Doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje snose HZZ/ Grad Makarska.
  Polaznik/ica stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na novčanu potporu u visini određenoj Odlukom Vlade Republike Hrvatske, koje isplaćuje HZZ. 
  VIII.
  Za kandidate/kinje prijavljene na Javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje i intervju radi prethodne provjere znanja i sposobnosti. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Javni poziv.
  Na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) objavit će se podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, kao i potrebni pravni izvori za pripremanje kandidata za provjere.
  Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Makarske objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
  Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Poziva na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u Makarskoj, na adresu:
  Grad Makarska
  Obala kralja Tomislava br. 1
  21 300 Makarska.
   
  Na Javni poziv svoje prijave mogu podnijeti osobe oba spola.
  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
  O rezultatima Javnog poziva kandidati/kinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.
  Sve informacije pratite na web stranici Grada Makarske (ww.makarska.hr).
U prijavi na javni poziv navode se i osobni podaci kandidata, kandidat podnošenjem prijave na javni poziv pristaje da se isti koriste isključivo za potrebe ovog javnog poziva.
 

Poslodavac


GRAD MAKARSKA
pismena zamolba: Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska