INFORMATIČKI REFERENT/INFORMATIČKA REFERENTICA


Radno mjesto


OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2017.
19.10.2017.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
ODJEL ZA KULTUROLOGIJU
 raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za izbor i prijem zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste –  informatički referent u Uredu za informatiku i računalnu mrežu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (zamjena za zaposlenika za vrijeme roditeljskog dopusta)
 
Pristupnici natječaju su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:
 
  • srednja stručna sprema iz informatičkog/računarskog smjera ili društvenog smjera
  • poznavanje rada na računalu
  • jedna godina radnog iskustva u struci
 
Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:
 
  • životopis
  • presliku domovnice
  • ovjereni dokaz o stečenom stupnju obrazovanja
  • elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave natječaja
Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora biti će obaviješteni putem mrežne stranice Odjela za kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.kulturologija.unios.hr). Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaja.
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to preslikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu. Pristupnici koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su dostaviti dokaz o nezaposlenosti te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.)
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se osobno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Odjel za kulturologiju, Trg. Sv. Trojstva 3 s naznakom “za natječaj -  informatički referent“.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na službenoj stranici Odjela za kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.kulturologija.unios.hr). Poslodavac zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.
Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za kulturologiju kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka - pročišćeni tekst („Narodne novine“ br. 106/12.). 
 
 

Poslodavac


SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
pismena zamolba: Trg Sv. Trojstva 3, Osijek