UČITELJ/UČITELJICA LIKOVNE KULTURE


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
6.12.2017.
14.12.2017.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjkoj školi (NN 87/08), članka 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 90/2011.)  ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića, Vukovar, raspisuje
 
                                                           N  A  T  J  E  Č  A  J
 
                      za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za
 
                                                 UČITELJA  LIKOVNE  KULTURE

                       
                                           
UVJETI:
            Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o vrsti stručne spreme i pedagško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
            Životopis, diplomu, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Potvrdu iz evidencije zaposenih iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrdu o prebivalištu ili boravištu.
 
ROK za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Zavoda za zapošljavanje Vukovar i Škole.
 
OBAVIJEST o odabiru kandidata bit će objavljena na web stranici škole.
 
Prijave na natječaj sa ostalom dokumentacijom dostaviti na adresu:
            Osnovna škola Dragutina Tadijanovića
                  204. vukovarske brigade 24 A
                          32 000 Vukovar
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA VUKOVAR
pismena zamolba: 204. VUKOVARSKE BRIGADE 24 A, VUKOVAR