NASTAVNIK/CA FIZIKE


Radno mjesto


KUTINA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
6 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
14.2.2018.
21.2.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno

Temeljem članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i  srednjoj školi  (NN

br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13. ,152/14. i 7/17.) TEHNIČKA  ŠKOLA  KUTINA, Kutina raspisuje

 
N A T J E Č A J
za  radno  mjesto
 
 
NASTAVNIK FIZIKE (m/ž)  -  1 izvršitelj, neodređeno, nepuno radno vrijeme, 6 sati nastave tjedno
                                            
Uvjeti:  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o
              stručnoj spremi  i  pedagoško-psihološkom  obrazovanju  nastavnika  u srednjem
              školstvu
           
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati
na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o istome.
Popis dokaza kojim se ostvaruje pravo na prednost prilikom zapošljavanja na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJA VANJU.pdf
 
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova  na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi, domovnicu i uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena djela iz čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) .
 
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu mogu biti preslike, koje se neće vraćati.
 
Nakon odabira kandidata izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju prije zaključivanja ugovora o radu.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od  osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu :
                                         TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA
                                         44 320 Kutina, Hrvatskih branitelja 6
                                         s naznakom „za natječaj“
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

                                                           
 

Poslodavac


TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA
  • osobni dolazak: HRVATSKIH BRANITELJA 6, 44320 KUTINA
  • pismena zamolba: Hrvatskih branitelja 6, 44320 Kutina