SURADNIK / SURADNICA U NASTAVI ELEKTRO SKUPINE PREDMETA


Radno mjesto


SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
20.4.2017.
28.4.2017.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
5 godina
Opis poslova: sudjelovanje u izvođenju praktične nastave i vježbi pod neposrednim vodstvom nastavnika ili stručnog učitelja te obavaljanju drugih poslova koji proizlaze iz naravi i opsega odgojno-obrazovnog rada.
Uvjeti: tehnička zanimanja elektro struke, srednje strukovno obrazovanje elektro struke, najmanje 5 godina radnog staža u struci i potvrda o stečenim pedagoškim kompetencijama.
Potrebni dokumenti:
- preslika svjedodžbe o završenom školovanju
- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
- zamolba i životopis
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (original - ne stariji od 3 mjeseca)
- potvrda o stečenim pedagoškim kompetencijama
- temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova čl. 13., st. 2 na natječaj se mogu javiti
 ravnopravno osobe oba spola.
- Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i   imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
- Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima  hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, dokaz da je nezaposlen/a te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način mu je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
- Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
- dokumenti uz prijavu mogu se priložiti u roku od 8 dana od dana objave osobno ili na adresu
Tehnička škola Sisak, Marijana Cvetkovića 2, 44 000 Sisak „za natjačaj“

Poslodavac


TEHNIČKA ŠKOLA SISAK
  • osobni dolazak: MARIJANA CVETKOVIĆA 2, SISAK
  • pismena zamolba: MARIJANA CVETKOVIĆA 2, 44000 SISAK