RAVNATELJ / RAVNATELJICA ŠKOLE


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; reizbor
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
12.6.2018.
20.6.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
8 godina
Na temelju članaka126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14, 07/17.) i članka. 60.  privremenog Statuta Osnovne škole Žnjan- Pazdigrad, Split, Školski odbor osnovne škole Žnjan- Pazdigrad, Split raspisuje
NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole
Uvjeti:
1.) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij.
2.) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
3.) najmanje osam (8) godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Ravnatelj/ica osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.
Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 126. stavka 1. podstavka 1. i stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  može biti ravnatelj/ ica osnovne škole ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavao/la je uvjete za ravnatelja/icu propisane Zakonom o osnovnom školstvu („N.N.“  br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05).
Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:
-životopis
-domovnicu
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu)
-dokaz o položenom stručnom ispitu
-dokaz o stažu osiguranja (potvrda odnosno elektronički zapis iz matične evidencije HZMO-a)
-dokaz o stažu na odgojno-obrazovnim poslovima (potvrda školske ustanove o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa)
-dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem članka 126. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (odluke o imenovanju ili ugovore o radu)
-dokaz da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje nadležnog suda ne starije od 30 dana) 
Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 5 godina.
Na natječaj se ravnopravno prijavljuju osobe oba spola sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Rok za podnošenje prijava kandidata s potrebnom dokumentacijom je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su,osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti i  dokaze propisane člankom  103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom ili neposredno na adresu: Osnovna škola Žnjan- Pazdigrad, Pazdigradska 1, 21 000 Split u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Poslodavac


Osnovna škola Žnjan-Pazdigrad
pismena zamolba: Pazdigradska 1, 21000 Split