STRUČNI/A SURADNIK/CA PEDAGOG/INJA


Radno mjesto


KOMLETINCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
20 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
12.10.2017.
20.10.2017.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
OSNOVNA ŠKOLA
"VLADIMIR NAZOR"
K O M L E T I N C I
KLASA:112-02/17-01/71
URBROJ:2188-26-01-17
Komletinci, 12.10.2017.
 
Na temelju članka 107. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN  br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10., 90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94/13.,152/14.,7/17) ravnateljica Osnovne škole "Vladimir Nazor" Komletinci raspisuje 
 
N A T J E Č A J
za popunu sljedećih radnih mjesta
 
  1. UČITELJ POVIJESTI – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na neodređeno radno vrijeme
  2. STRUČNI SURADNIK KNJIŽNIČAR - 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno radno vrijeme
  3. STRUČNI SURADNIK PEDAGOG - 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na neodređeno radno vrijeme
 
UVJETI: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane u članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126/12. i 94/13.,152/14.,7/17.) i u skladu s Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47./96. i 56./01.). 
 
Uz pisanu prijavu za natječaj kandidati  trebaju  priložiti preslike:
životopis
dokaza o stručnoj spremi
dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, elektronički zapis o radno pravnom statusu (izuzev osobe bez staža)
rodnog lista i domovnice
uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NNbr. 87/08., 86/09.,92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. 94/13., 152/14., 7/17.), ne stariji od 1 mjeseca – orginal
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnih propisa, dužni su na to pravo se pozvati u prijavi na natječaj i priložiti dokumentaciju na osnovi koje se to pravo ostvaruje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku 8 dana od objave natječaja, od 12.10.2017.-20.10.2017., na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu:
Osnovna škola "Vladimir Nazor",
32253 Komletinci,
Braće Radić 17
s naznakom -  ("ZA NATJEČAJ").
 
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na mrežnoj  stranici škole: www. os-vnazor-komletinci.skole.hr
 
 Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
 
 
 
                                                                                                                                               Ravnateljica:
                                                                                                          Katica Novoselac, prof.
               
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR
pismena zamolba: BRAĆE RADIĆ 17, KOMLETINCI