PROFESOR/PROFESORICA MATEMATIKE


Radno mjesto


OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
11 sat tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
12.10.2017.
20.10.2017.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Na temelju članaka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/1, 07/17) ravnatelj II. gimnazije Osijek, Kamila Firingera 5, Osijek, raspisuje:
 
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
 
 
  1. NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE  neodređeno nepuno radno vrijeme (6  sati redovne nastave matematike) – 1 (jedan) izvršitelj/ica
 
UVJETI za zasnivanje radnog odnosa:
Propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14. i 07/17.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/96. i 80/99.).
Na objavljeni natječaj mogu se javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, Narodne novine, broj 82/08.).
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijama u službu dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju na koje se poziva. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima
ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici škole.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole.
UZ PISANU I VLASTORUČNO POTPISANU PRIJAVU NA NATJEČAJ KANDIDATI SU OBVEZNI PRILOŽITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:
 
  • životopis
  • presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme
  • presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu
  • presliku rodnog lista
  • elektronički zapis o radno-pravnom statusu u izvorniku
  • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede
zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14. i 07/17.) u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci).
 
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu škole:
 
II. gimnazija Osijek, Kamila Firingera 5, 31000 Osijek
s naznakom „Za natječaj – nastavnik matematike“.
 
 

Poslodavac


II. GIMNAZIJA OSIJEK
pismena zamolba: K. Firingera 5 Osijek