PROFESOR/PROFESORICA ENGLESKOG I NJEMAČKOG JEZIKA


Radno mjesto


VALPOVO, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
  • Smjena - poslijepodne
  • Smjena - prijepodne

Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2017.
19.10.2017.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
SREDNJA ŠKOLA VALPOVO
VALPOVO
 
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.), Srednja škola Valpovo objavljuje sljedeći:
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto:
 
 
1. profesor/ica engleskog i njemačkog jezika, neodređeno, puno (21 sat neposredno odgojno-obrazovnog rada s pripadajućim tjednim zaduženjem) radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica.
            Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine«, br. 47/96. i 80/99.).
 
 
Uz prijavu kandidat treba dostaviti:
 
  • svjedodžbu (potvrdu) o stečenoj spremi, kratak životopis, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izdano za vrijeme trajanja natječaja), dokaz o hrvatskom državljanstvu, za radno iskustvo elektronski ispis staža osiguranja ili potvrda HZMO, a za radni staž do 30. lipnja 2013. godine preslika radne knjižice te ostalu dokumentaciju koja potvrđuje navode iz prijave ili životopisa.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Prijave s dokumentacijom dostavljaju se preporučenom pošiljkom na adresu: Srednja škola Valpovo, dr. F. Tuđmana 2, 31550 Valpovo ili se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik, s naznakom “za natječaj”.  
 
 
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj je otvoren od 11. listopada do 19. listopada 2017. godine
 
 

Poslodavac


SREDNJA ŠKOLA VALPOVO
pismena zamolba: Srednja škola Valpovo, Dr.F.Tuđmana 2