ADMINISTRATIVNI REFERENT / REFERENTICA - SUDSKI ZAPISNIČAR


Radno mjesto


GLINA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
11.7.2018.
19.7.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

REPUBLIKA HRVATSKA                                                          
PREKRŠAJNI SUD U SISKU
         Ured predsjednika
     Sisak,  Ferde Hefelea 57

            J A V N I   P O Z I V
 za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Prekršajnom sudu u Sisku u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom za radno mjesto:
 
- administrativni referent - sudski zapisničar


 - opis posla: obavlja poslove pisanja po diktatu sudaca i sudskih savjetnika , obavlja sve uredsko-tehničke poslove na predmetima u referadi ,    poziva stranke, svjedoke i vještake na rasprave, obavljaju druge poslove sukladno Sudskom poslovniku i  po nalogu  suca, upravitelja sudske pisarnice i predsjednika suda

Uvjeti:
-  srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke ili srednja stručna sprema koja nema propisanu struku pod uvjetom da je završena gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke
 
mjesto rada:
- Prekršajni sud u Sisku,
  Stalna služba u Glini, Glina, Trg bana  J. Jelačića br. 5                  -  1 izvršitelj/ica   
 
 Osim navedenih uvjeta kandidat/kinja mora ispunjavati i uvjete propisane člankom 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima odnosno da:
a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju;
b)  ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;
d)  ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.
 
Kandidati/kinje trebaju ispunjavati i uvjet da se vode u evidenciji  nezaposlenih duže od 30 dana i da nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na razdoblje ukopno evidentiranog staža  u mirovinskom osiguranju.
Uz prijavu kandidati/kinje dužni su priložiti:
1. životopis (vlastoručno potpisan);
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu  (preslika domovnice);
3. dokaz o odgovarajućem  stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe srednje škole);
4. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (presliku svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci uključujući i presliku podataka o zaposlenju i stažu);
5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a uvid u originalne dokumente za izabrane kandidate/kinje izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora.
 Prijava na Javni poziv mora sadržavati osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) 
 Nakon utvrđivanja koji kandidati/kinje ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, kandidati/kinje za koje se ocijeni da na temelju, u prijavi iskazanih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije te trajanju nezaposlenosti, u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima  radnog mjesta,  bit će pozvani na razgovor (intervju).
O terminu i mjestu održavanja razgovora (intervjua)  kandidati/kinje  će  biti obaviješteni putem telefona i e-maila.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu
Zakašnjele i nepotpune prijave na Javni poziv neće se razmatrati.
Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na Javni poziv.
Odluku o izboru kandidata/kinja donosi čelnik državnog tijela, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata/kinje, trajanju nezaposlenosti te rezultatima selekcijskog postupka.
Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima/kinjama.
S izabranim kandidatima/kinjama zaključit će se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove prvog polaganja državnog stručnog ispita snosi Prekršajni sud u Sisku.
Izabrani kandidati/kinje ne ostvaruju status državnih službenika/ca, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku od  8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na adresu:  Prekršajni sud u Sisku, Ferde Hefelea 57, 44000 Sisak, s naznakom „javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje“.
Javni poziv objavljuje se na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i   Prekršajnog suda u Sisku.

Poslodavac


PREKRŠAJNI SUD U SISKU