RAČUNOVOĐA/RAČUNOVOTKINJA


Radno mjesto


KOPRIVNICA, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
5.12.2017.
13.12.2017.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
2 godine
Na  temelju članka 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13)i čl. 43. Statuta Dječjeg vrtića „Tratinčica“ prema odluci od 29.11.2017.   Upravno vijeće Dječjeg  vrtića „Tratinčica“ Koprivnica 
raspisuje
 

N A T J E Č A J


z a   z a p o š l j a v a n j e

RAČUNOVOĐE
 
- jedan/dna  izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Uvjeti:             - magistar/magistra ekonomije, dipl. ekonomist/ekonomistica
                       - 2  godine radnog iskustva na sličnim  poslovima 
                       - znanje rada na  računalu
                       
Uz  prijavu na natječaj potrebno je  priložiti:
  • životopis
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diplomu)
  • dokaz o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima
 
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
 
Za sve kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se psihologijsko testiranje, provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta putem pisanog testiranja te intervju. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana   od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i  web stranici Dječjeg  vrtića   na adresu:
 
                                                           DJEČJI VRTIĆ «TRATINČICA»
                                                           KOPRIVNICA, Trg podravskih heroja 7
 
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica dana 5.12.2017.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA
pismena zamolba: Trg podravskih heroja 7, Koprivnica