KOORDINATOR/ICA AKTIVNOSTI EU PROJEKTA


Radno mjesto


ZMIJAVCI, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.6.2018.
20.6.2018.
Terenski rad

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Kategorija B
2 godine
Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zmijavci raspisuje:
                                                                                              OGLAS
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
KOORDINATOR AKTIVNOSTI projekta „Zaželi kvalitetu života u Zmijavcima“ - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme 24 mjeseca uz probni rad od tri mjeseca.
Opis poslova:
Kontrola rada žena zaposlenih kao gerontodomaćica, kontrola uspješnosti provedbe, kontrola i analiza dnevnika rada, komunikacija i kontrola krajnjih korisnika.
Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Posebni uvjeti za prijam u službu:
- SSS – srednja stručna sprema
- najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- položen vozački ispit B kategorije.
 
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 04/18).
 Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
- dokaz o završenoj srednjoj školi (preslika svjedodžbe)
- preslika vozačke dozvole
- potvrda HZMO-a o podatcima evidentiranim u evidencijama HZMO-a
- potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a,
- uvjerenje nadležnog tijela da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u izvorniku, ne stariji od 6 mjeseci)
- vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o prijmu u službu.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Postupak provedbe Oglasa obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog pravnog područja provjere na pisanom testiranju.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.
Na web-stranici Općine Zmijavci, www.zmijavci.hr bit će naveden opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Općine Zmijavci, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od objave ovog Oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Imotski, na adresu:  Općina Zmijavci, Domovinskog rata 161, 21266 Zmijavci s naznakom "Oglas za koordinatora aktivnosti projekta Zaželi kvalitetu života u Zmijavcima“.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
                                                                                                                                                 

Poslodavac


OPĆINA ZMIJAVCI
  • osobni dolazak: DOMOVINSKOG RATA 161 21266 ZMIJAVCI
  • pismena zamolba: Domovinskog rata 161 21266 Zmijavci