DOKTORAND / DOKTORANDICA U SURADNIČKO ZVANJE I NA RADNO MJESTO ASISTENTA ZA PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE EKONOMIJA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
29.5.2018.
28.6.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Sveučilište u Splitu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ
za izbor
jednog doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za rad na HRZZ projektu "Korisniku orijentiran (re)dizajn procesa i modeliranje informacijskih sustava na primjeru smart city usluga" (UIP-2017-05-7625), na određeno vrijeme od četiri (4) godine, u punom radnom vremenu, na Katedri za poslovnu informatiku
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine 93/14, 127/17) i Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 123/03 do 131/17)
Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti dokumentaciju:
 • životopis
 • dokaz o državljanstvu  države članice EU
 • završen diplomski (dodiplomski) sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti ili rješenje o priznavanju istovrijednosti diplome stečene u inozemstvu
 • dokaz o aktivnom poznavanju hrvatskog jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru (C2 razina), za pristupnike koji nisu hrvatski državljani
 • dokaz o aktivnom poznavanju engleskog jezika
 • dokaz o poznavanju rada s računalom
 • potvrdu visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena (najmanje 4,00) odnosno kojom se potvrđuje da se pristupnik nalazi u 10% najuspješnije diplomiranih studenata potvrdu o dužini studiranja,
 • dvije preporuke sveučilišnih nastavnika
 • druge dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta i na način propisan Pravilnikom o radu i Uputi za provođenje postupka utvrđivanja ispunjavanja uvjeta i vrednovanja pristupnika po natječaju za izbor u suradničko zvanje asistenta, koji su objavljeni na web stranici Fakulteta.
Pristupnici moraju ispunjavati i dodatne uvjete sukladno zahtjevima Projekta:
 • Razumijevanje tehnika strojnog učenja stroja i algoritama
 • Iskustvo u korištenju alata za vizualizaciju podataka i baza podataka
 • Poznavanje statističkih metoda
 • Jake komunikacijske, organizacijske i prezentacijske vještine
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Sklonost istraživanju
Svi pristupnici na natječaju dokumentaciju osim u papirnatom obliku dostavljaju  i u elektroničkom obliku na CD-u, s tim da se  radovi za izbor dostavljaju na posebnom CD- u.
U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, prijaviti se mogu pristupnici oba spola.
Ako pristupnici temeljem posebnih propisa ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje navedenog prava.
Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstvo hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prednost prilikom zapošljavanja prema predmetnom natječaju ostvarit će se u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima, utvrđenim natječajem.
Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i/ili vještina za prijavljene pristupnike koji zadovoljavaju formalne uvjete navedene u natječaju a bitne su za obavljanje poslova radnog mjesta.
Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Ekonomski fakultet može koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima.
Pristupnik koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.
Rok za podnošenje prijave je trideset (30)  dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama". Prijave se predaju na adresi: Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, 21000 Split, Cvite Fiskovića 5.
Prijavljeni pristupnici bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku putem mrežnih stranica Fakulteta.

Poslodavac


Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet
pismena zamolba: Cvite Fiskovića 5, 21000 Split