KAPETAN/ICA ISPOSTAVE II. VRSTE


Radno mjesto


JELSA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.6.2018.
21.6.2018.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
5 godina
Sukladno članku 45., a u vezi s člankom 50.b Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/17), a u vezi s javnim natječajem KLASA: 112-01/16-01/1106, URBROJ: 530-02-1-1-1-17-18 objavljenim u Narodnim novinama, broj 112 od 17. studenoga 2017. godine te djelomično obustavljenim Odlukom KLASA: 112-01/16-01/1106, URBROJ: 530-02-1-1-1-18-36 od 10. travnja 2018. godine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, ponovno raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na sljedeća radna mjesta:
I. UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE
LUČKA KAPETANIJA SPLIT
Ispostava Jelsa
2. kapetan ispostave II. vrste  (mjesto rada Jelsa) – 1 izvršitelj/ica                      
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine pomorske struke,
- svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima ili svjedodžba  o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim,
- pasivno razumijevanje engleskog jezika,
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen vozački ispit B kategorije,
- poznavanje računalnog programa za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata,
- položen državni stručni ispit.
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od tri mjeseca.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te po mogućnosti e-mail adresa, naziv i redni broj radnog mjesta iz javnog natječaja na koje se osoba prijavljuje).
Obrazac za prijavu nalazi se na web stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture,  www.mmpi.hr.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Osobe koje se natječu za više radnih mjesta dužne su za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima te navesti redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.
Uz prijavu na natječaj podnositelji/ice su dužni/e priložiti sljedeće:
1. životopis;
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice);
3. dokaz o stečenoj struci i stručnoj spremi (preslika diplome, odnosno svjedodžbe);
4. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema;
5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto (uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, preslika ugovora o radu, ugovora o djelu, pomorske knjižice i dr.).
6. svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima ili svjedodžba  o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim - za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2.,
7. presliku vozačke dozvole - za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u putem elektroničke pošte.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine  broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva   hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika/ce nacionalne manjine.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar mora prometa i infrastrukture. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje (pisani dio) i razgovor (intervju).
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
Druga faza testiranja sastoji se od provjere stranog jezika ako je navedeno kao stručni uvjet i poznavanja rada na osobnom računalu ako je navedeno kao stručni uvjet.
Smatra se da je kandidat/kinja  koji/a nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeno na web-stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, www.mmpi.hr, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, sadržaj i način testiranja kandidata/kinja te pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje objaviti će se na web-stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, www.mmpi.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, www.mmpi.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni/e kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar mora, prometa i infrastrukture će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.
Napominjemo da je dokaze pod točkama 4. i 5. potrebno je dostaviti kumulativno.
Iz dokumenta navedenog pod točkom 4. treba biti vidljivo da je kandidat bio prijavljen na poslove za koje je potrebna stručna sprema koja je navedena u ovom natječaju u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto.
Iz dokumenta navedenog pod točkom 5. trebaju biti vidljivi poslovi za koje je potrebna predmetna stručna sprema i vrijeme obavljanja tih poslova koje ne može biti kraće od zahtijevanog u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto u ovom natječaju.

Poslodavac


Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
pismena zamolba: PRISAVLJE 14, 10000 ZAGREB