STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA U ODJELU STRUČNIH POSLOVA


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
14.5.2018.
29.5.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
1 godinu
Na temelju članka 7.  Pravilnika o radu Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, BROJ: MCDR Vukovar–UV/1-15-01-20 od 24. rujna 2015. godine (dalje: Javna ustanova) i Odluke Upravnog vijeća, BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-18-02-2 od 27. veljače 2018. godine, te suglasnosti Ministarstva hrvatskih branitelja, KLASA: 022-06/18-04/3, URBROJ: 522-02/1-1-18-2 od 26. veljače 2018. godine, Javna ustanova raspisuje

        O G L A S
za zapošljavanje 1 zaposlenika
na neodređeno vrijeme
 
radi popunjavanja sljedećeg radnog mjesta :
 
  1. ODJEL STRUČNIH POSLOVA
     
    – stručni suradnik – 1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme (broj radnog mjesta IV. 4.)
     
    Stručni uvjeti :
-  završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pedagogije ili povijesti
-  1 godina radnog iskustva u struci:
 
Stručni suradnik obavlja slijedeće poslove: osmišljava obrazovni plan i program za potrebe dvodnevnog posjeta učenika osmih razreda, osmišljava formu prezentacije spomenutog obrazovnog plana i programa te predlaže metodološka rješenja za njegovu provedbu, osmišljava obrazovne materijale za potrebe svih obrazovnih i promidžbenih projekata u sklopu Javne ustanove, prezentira spomenuti plan i program u sklopu posjeta učenika osmih razreda, razrađuje prezentaciju povijesne građe na pojedinim punktovima u sklopu Javne ustanove u sadržajnom i metodološkom smislu, obučava djelatnike/vodiče na pojedinačnim punktovima za prezentaciju građe sukladno programu Javne ustanove, sudjeluje u osmišljavanju i organiziranju stalnih postava i pratećih materijala, u samoj Javnoj ustanovi i na pojedinim punktovima u sklopu Javne ustanove, radi kao vodič kroz stalni postav u sastavu centralnog objekta Javne ustanove, te na ostalim lokalitetima,  surađuje s djelatnicima koji rade na posebnim projektima, surađuje s Odjelom potpore i marketinga na poslovima vezanim uz promidžbene materijale, sadržaj web-stranice i druge marketinške i PR-aktivnosti, izrađuje anketne listiće, provodi ankete među posjetiteljima i izvješćuje o manjkavostima/prednostima u radu, obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja odjela i ravnatelja.
 
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte), te naziv Odjela i radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:
 - životopis,
 - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili   
   domovnice),
-  dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
 - dokaz o radnom iskustvu  na odgovarajućim poslovima
  •     elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog  zavoda za  mirovinsko osiguranje, a po mogućnosti i potvrdu poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa i dr.,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije
 od 6 mjeseci).
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
Potpunom prijavom smatra se ona sa svim podacima i prilozima navedenim u oglasu.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:
Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”, P.P. 33, 32 001 Vukovar, Ive Tijardovića 60, u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju oglasa u Večernjem listu, na oglasnoj ploči i web stranici Javne ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavnje (14. svibnja 2018. godine),  s naznakom “Za oglas – ne otvarati”.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas za zapošljavanje.
 
Kandidati/kinje koji/e prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13) i  člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14), dužan/na se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, treba priložiti i sve ostale dokaze sukladno  članku 103. Zakona.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Stručno povjerenstvo za provedbu oglasa koje imenuje ravnatelj Javne ustanove utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate/kinje s liste upućuju na testiranje.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora s Povjerenstvom (intervju). Kandidati/kinje koji/koje su zadovoljili/le na provjeri, pristupaju razgovoru s Povjerenstvom.        
Smatra se da je kandidat/kinja koji/koja nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
Kandidati/kinje će biti obaviješteni/e o terminu testiranja objavom obavijesti na web stranici Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ (www.mcdrvu.hr) najmanje 5 dana prije testiranja.
Za kandidate/kinje koji/e ne pristupe testiranju, smatrat će se da su povukli/e prijavu na oglas i više se ne smatraju kandidatom/kinjom.
O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni/e u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru.
Ako se na Oglas za zapošljavanje prijave osobe koje ne ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje u daljnjem postupku selekcije, Javna ustanova može u svakom trenutku svojom odlukom poništiti ovaj Oglas za zapošljavanje.
 

Poslodavac


Javna ustanova Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar
pismena zamolba: IVE TIJARDOVIĆA 60, P.P. 33, 32001 VUKOVAR