76. POREZNIK/CA II ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA NA DOHODAK


Radno mjesto


KLANJEC, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
18.4.2017.
26.4.2017.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska


ISPOSTAVA ZABOK

Odjel za poduzetnike – dohodak (mjesto rada Klanjec)
 
76.  Poreznik II za utvrđivanje poreza i doprinosa na dohodak – 1 polaznik/ca
Stručni uvjeti:
  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine pravne, upravne ili ekonomske struke
     
Na javni poziv mogu se pod jednakim uvjetima prijaviti osobe oba spola.
 
Kandidati/kinje trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. st. 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:
 
a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje
c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima (nema više od jedne godine radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci)
d) za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.
 
Iznimno od članka 4. stavka 1. podstavka a) navedene Uredbe, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj 107/07), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.
Pored navedenih uvjeta, kandidat/kinja treba ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, br. 57/12, 120/12 i 16/17) i voditi se kao nezaposlena osoba bez odgovarajućeg radnog iskustva u stečenoj kvalifikaciji na srednjoškolskoj razini i razini visokog obrazovanja, osoba do navršenih 30 godina života, a koja se kao nezaposlena osoba vodi najmanje 30 dana i koja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.
Osobe koje nisu podnijele uredne i pravovremene prijave na javni poziv ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv i njihove prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
Popis prijavljenih kandidata Ministarstvo financija, Porezna uprava, dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o statusu osobe i ispunjavanju propisanih uvjeta.
 
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa obavit će intervju, a o vremenu i mjestu održavanja intervjua svaki će kandidat biti obaviješten putem e-mail-a ili telefonom.
 
Vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji, trajanju nezaposlenosti te rezultatima selekcijskog postupka odluku o izboru polaznika/ce donijet će ravnatelj Porezne uprave.
 
Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.
S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Izabrani polaznici ne ostvaruju status državnog službenika, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
 
Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita.
 
Troškove prvog polaganja državnog stručnog ispita snosi Ministarstvo financija, Porezna uprava.
 
U prijavi na Javni poziv kandidati/kinje trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela i e-mail adresu), točku i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.
 
Uz prijavu kandidati su obvezni priložiti:
  1. životopis (vlastoručno potpisan)
  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi  (preslika diplome odnosno svjedodžbe)
  3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)
  4. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
  5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci)
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 Preslike  traženih  priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.
 Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva, elektronički putem linka http://javnipoziv.porezna-uprava.hr/, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo financija, Porezna uprava, Zagreb, Boškovićeva 5, s naznakom „Javni poziv za stručno osposobljavanje“.
 Dokumentaciju dostavljenu u elektroničkom obliku nije potrebno dostavljati i u pisanom obliku.
 Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i web stranici Ministarstva financija, Porezne uprave (www.porezna-uprava.hr)
 


Poslodavac


REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA
pismena zamolba: na adresu navedenu u tekstu javnog poziva