NASTAVNIK / NASTAVNICA POLITIKE I GOSPODARSTVA I ETIKE


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
33 sata tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
17.5.2018.
25.5.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
  Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 94/13 , 152/14 i 7/17) 
OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA
SPLIT, PLANČIĆEVA 1
raspisuje 
NATJEČAJ
za radno mjesto 
Nastavnik/ca  Politike i gospodarstva za 14 nastavnih sati i  Etike za  4 nastavna sata na  neodređeno vrijeme
 Uvjeti: Prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu     ( NN br. 1/96 i 80/99 )  te  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br.87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 94/13 , 152/14 i 7/17 ). 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
-životopis,
-preslik dokaza o stručnoj spremi / diploma, valjana isprava kojom se dokazuje razina i vrsta obrazovanja/
-uvjerenje o pedagoško-psihološkim kompetencijama,
-dokaz o državljanstvu ( presliku  domovnice ) i
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne void kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka  106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škola (ne starije od 6 mjeseci).
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju pod  jednakim uvjetima moraju prilikom prijave na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi  propisuju pri ostvarivanju prava  na prednost  kod zapošljavanja. Popis dokaza iz članka 103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji        ( NN br. 121/17) https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave / od 17.05.2018. -25.05.2018./

Poslodavac


OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA
pismena zamolba: PLANČIĆEVA 1, 21000 SPLIT