UČITELJ/UČITELJICA MATEMATIKE


Radno mjesto


SELCA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
10.8.2018.
21.8.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno

Temeljem članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine», br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94./13., 152/14., 7/17.,68/18), ravnatelj škole donosi odluku o objavi
 
NATJEČAJA
za popunu radnog mjesta

 
učitelj/ica matematike, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 40 sati nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena,
uvjeti: VSS, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu,
  
Na natječaj potrebno je priložiti:
- prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu,
- životopis,
- diplomu (preslika),
- domovnicu (preslika)
- uvjerenje o nekažnjavanju (preslika, ne starije od 6 mjeseci)
- elektronički zapis (potvrda) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariji od mjesec dana)
 
Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.).
Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica  
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf


  
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.


Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja, na adresu škole OSNOVNA ŠKOLA SELCA, ŠETALIŠTE RAJKA ŠTAMBUKA 2, 21425 SELCA,  s naznakom „za natječaj – učitelj/ica matematike“.


Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice škole.


  

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA SELCA
pismena zamolba: ŠETALIŠTE RAJKA ŠTAMBUKA 2, 21425 SELCA