KOMUNALNI RADNIK/KOMUNALNA RADNICA


Radno mjesto


KAŠTEL SUĆURAC, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
8
Na određeno; sezonski
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
14.5.2018.
22.5.2018.

Posloprimac


  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
            Na temelju članka 19. stavak 1., 28. stavak 1., 29. stavak 1., 2. i 3. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08, 61/11 i 4/18- u nastavku teksta: ZSN), upravitelj Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu Kaštela, raspisuje           
                                           
OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme
                                                     
 
            na radno mjesto Namještenik 3 – pomoćni radnik, u Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu Kaštela, 8 izvršitelja/ica na određeno vrijeme od tri (3) mjeseca, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.
 
Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
Posebni uvjeti za prijam u službu:
- osnovna škola
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta izabrani kandidat   dostavlja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu (osobna iskaznice, putovnica ili domovnica)
- svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona  o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - ne starije od 3 mjeseca od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava
- vlastoručno potpisanu izjavu koju ne treba ovjeravati (danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa mogu se priložiti u neovjerenoj preslici, a po obavijesti o izboru, prije donošenja rješenja o prijmu u službu, izabrani kandidat  će dostaviti izvornik tražene dokumentacije.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ostvarivanju traženih uvjeta iz oglasa, kao i sve dokaze predviđene posebnim zakonom na osnovu kojeg ostvaruje pravo prednosti na koje se poziva.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i dostavlja joj se obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je obavijest dostavljena nema pravo podnošenja pravnog lijeka.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obaviti će se putem pisanog testa iz općeg znanja  te intervjua. Na pisano testiranje iz općeg znanja biti će pozvani kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Prijave na oglas s prilozima podnose se u zatvorenom obliku u roku od osam dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava u Kaštelima, na adresu: Grad Kaštela, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac, s naznakom: "Oglas za prijam u službu na radno mjesto Namještenik 3 – pomoćni radnik- ne otvarati”, poštom ili neposredno u pisarnicu  Grada Kaštela.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i područje provjere objaviti će se na službenoj web-stranici Grada Kaštela: www.kastela.hr.
Vrijeme i mjesto održavanja pisanog testiranja objaviti će se na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Kaštela najmanje pet dana prije održavanja testiranja.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor, te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa.
 
 
                                                                                                         
 

Poslodavac


GRAD KAŠTELA
pismena zamolba: Braće Radić 1, Kaštel Sućurac