STRUČNI SURADNIK / SURADNICA- PSIHOLOG


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
17.5.2018.
25.5.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju čl.107 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14 i 07/17) Komercijalno trgovačka škola Split  raspisuje
                                                                              N A T J E Č A J
                                                 za   zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto
 
1.Stručni suradnik - psiholog (m/ž) na  određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)- do povratka na rad zamjenjivane djelatnice (1 izvršitelj/ica).
Uvjeti
Opći uvjeti prema Zakonu o radu i posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13. i 152/14 i 07/17) i Pravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi NN(80/99)
Uz prijavu treba dostaviti: 
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi(diploma)
- domovnicu (dokaz o državljanstvu)
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (uvjerenje nadležnog suda o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi). 
-elektronički zapis radno-pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- dokaz o prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima sukladno Zakonu na koji se kandidat poziva(original)
Dokumenti se dostavljaju u preslici uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike traženih dokumenata.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17),  uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: .https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20P
rosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf)
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave biti će odbačene i neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i web stranicama škole te oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
O rezultatima izbora kandidati će biti izvješćeni u zakonskom roku.
Prijave s potrebnim dokumentima dostaviti na adresu Komercijalno-trgovačke škole Split, A.G. Matoša 60,  s naznakom „ZA NATJEČAJ“.

Poslodavac


KOMERCIJALNO-TRGOVAČKA ŠKOLA SPLIT
pismena zamolba: A.G. MATOŠA 60, 21000 SPLIT