ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
2
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
17.5.2018.
25.5.2018.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja  (NN br. 57/12, 120/12 i 16/17) DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ, Split, Kliška 4,  raspisuje
NATJEČAJ
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 
odgojitelj/ica – 2 (dva) izvršitelja/ice
Trajanje stručnog osposobljavanja: 12 mjeseci
Uvjeti za radno mjesto:
  • VSS, završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja predškolske djece– magistar ranog i predškolskog odgoja ili specijalist-odgojitelj predškolske djece,
  • VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studijza odgojitelja predškolske djece -stručni prvostupnik predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim jestečena VŠS u skladu s ranijim propisima - odgojitelj predškolske djece, nastavnik predškolskog odgoja, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br.133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića GRIGOR VITEZ.
 Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 
1. životopis
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu
3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
4. potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o     dosadašnjem radnom iskustvu
5. potvrdu HZZ-a da se kandidat/kinja vodi u evidenciji nezaposlenih osoba i da nema više od godinu dana staža u zvanju za koje se obrazovao/la
6. uvjerenja o nekažnjavanju sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starija od 6 mjeseci, i to:
  1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
         (čl. 25. st. 2.) i
  2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi
    prekršajni postupak (čl.25. st. 4.)
 Rok za podnošenje prijava s potrebnom dokumentacijom (preslika ili original) je osam dana od dana objave natječaja, osobno ili putem pošte, na adresu vrtića: DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ, Kliška 4, 21000 Split.
 Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Split, te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči DJEČJEG VRTIĆA GRIGOR VITEZ, Split dana 17.05.2018. god. 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
pismena zamolba: KLIŠKA 4, 21000 SPLIT