STRUČNI SURADNIK/SURADNICA - KNJIŽNIČAR


Radno mjesto


SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
11.6.2018.
19.6.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Vladimira Nazora 4 , 21 230 Sinj
                                                            raspisuje
                                                      N A T J E Č A J
                                                 za popunu radnog mjesta
 
 
  1. Stručni suradnik/ica – knjižničar/ka  – 1 izvršitelj/ica, rad na neodređeno puno radno vrijeme
                                           
                
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,05/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14. i 7/17.),Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN br.47/96. i 56/01.) i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci ( NN br.28/11.,16/14.,60/14. i 47/17.).
 
Uz prijavu dostaviti: životopis, diplomu, domovnicu i uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela iz članka 106. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju  u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci).
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.
 
Kandidat/kinja koji se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva. 
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti prilikom  zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.)  uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403    Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s   člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom ( NN 157/13., 152/14.) uz prijavu na natječaj  dužne su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
                                          
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu škole u roku od osam ( 8 ) dana od objave natječaja.
 
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-e, mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Marka Marulića, Sinj dana 11. lipnja 2018.
 
Nepotpune i nepravodobne  prijave neće se razmatrati.
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA MARKA MARULIĆA
pismena zamolba: VLADIMIRA NAZORA 4, SINJ