SOCIJALNI RADNIK / SOCIJALNA RADNICA U CENTRU


Radno mjesto


TROGIR, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
13.6.2018.
21.6.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
Kategorija B
1 godinu
     REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
                  TROGIR
Trogir, Hrvatskih mučenika 6
KLASA: 112-02/18-01/4
URBROJ:2184/06-01/19-18-2
Trogir, 05.06.2018.g.
 
Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim sluižbama (NN br. 128/17) i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, a uz suglasnost Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 100-01/18-02/267, URBROJ: 519-04-2-1-2/2-18-2, od 28. svibnja 2018., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto:
socijalni radnik/ica – 1 izvršitelj/ica
uz probni rad od 6 mjeseci
 
Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
 • 12 mjeseci radnog staža na poslovima socijalnog radnika
 • položen stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • položen vozački ispit B kategorije
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 53/16, 16/17, 130/17)
   
  Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • preslik domovnice
 • preslik diplome
 • preslik osobne iskaznice
 • preslik vozačke dozvole
 • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • preslik dopusnice za obavljanje djelatnosti socijalnog rada
 • potvrdu o radnom iskustvu na stručnim poslovima socijalnog radnika
 • potvrda o podacima evidentiranim u matičnim evidencijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i /ili ispis elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa o radnom stažu i njegovom trajanju koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, dužne su u prijavi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti kod zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti dokaze.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisana člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Minitarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf).
Isprave se podnose u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike isprava.
Izabrani kandidat prima se u radni odnos uz obvezan probni rok od šest (6) mjeseci.
Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u ''Narodnim novinama'', s naznakom: ''Prijava na javni natječaj – socijalni radnik'' na adresu: Centar za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskih mučenika 6, 21220 Trogir.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Centar za socijalnu skrb Trogir pridržava pravo naknadnog donošenja odluke o provođenju testiranja kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja (pismenom provjerom znanja i/ili provođenjem intervjua), o čemu će kandidati biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir: http://czss-trogir.hr/.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obavješteni u zakonskom roku.
 
 
Centar za socijalnu skrb Trogir
 
 
 
 

Poslodavac


Centar za socijalnu skrb Trogir
pismena zamolba: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR, HRVATSKIH MUČENIK