SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.7.2019.
19.7.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Malešnica“ raspisuje
NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME S PUNIM RADNIM VREMENOM
jedan/a (1) izvršitelja/ice za obavljanje poslova radnog mjesta:
SPREMAČ/ICA  (zamjena)
Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
UVJETI za radno mjesto su:
- prema čl. 24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97): osnovna škola
PRIJAVA na natječaj mora biti vlastoručno potpisana, sadržavati naznaku radnog mjesta i vrste radnog odnosa za koje se prijavljuje te sljedeće priloge (preslika):
- životopis (vlastoručno potpisan)
- dokaz o završenoj osnovnoj školi 
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
- potvrda o radno pravnom statusu (elektronički ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) - ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25.  st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) - ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja    https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune  i  nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić „Malešnica“, Zagreb, D. Cesarića 4 - „Za natječaj - spremač/ica na određeno vrijeme“
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića.
Natječaj je  objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Malešnica“ dana 11.07.2019.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ MALEŠNICA
  • pismena zamolba: D. Cesarića 4, 10090 Zagreb